BİLİMSEL ETKİNLİK ÖNERİSİ


Siz olsaydınız ne yapardınız?


Yetkin bir uzmanın/eğiticinin belirli bir konuyu ve/ya da olguyu, katılımcılarla birlikte, adım adım ele aldığı ve etkileşime olanak tanıdığı oturumlardır. Her konunun/olgunun 5-8 soruya indirgenmesi, her sorunun zeminini hazırlayan kısa sunumlar gerçekleştirilmesi, her kısa sunum ardından katılımcılara "siz olsaydınız bu noktada ne yapardınız?" sorusu ile konunun katılımcılara sorulduğu ve tartışmaya davet edildiği bir biçim öngörülmektedir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

 • Olgularla adli psikiyatri
 • Dirençli olgularda tanı ve sağaltım
 • Ektanılı olgularda tanı ve sağaltım
 • Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tablolar
 • Tedaviyi kabul etmeyen hastaya yaklaşım
 • Özkıyım riski taşıyan hastaya yaklaşım
 • Bir olguda psikoterapiye uygunluğun belirlenmesi
 • Mahkemeye verilen bir psikiyatrın izleyeceği yol
 • Bir olgunun formülasyonu
 • Bir hastanın adım adım psikoterapi süreci
Süre: 90 dakika
Görev alacak konuşmacı sayısı: En az 2, en çok 3

Zor olgularda tanı ve tedavi oturumları


Klinisyenlerin en çok gereksinim duydukları konuların başında gelen zor olgularda tanı ve tedavinin ele alınacağı oturumlardır. Bu oturumlarda klinisyenlerin uygulamada en çok zorlandığı olgularla ilgili belirli bir konunun, olgu örnekleri ile sunulması ve literatür ve deneyim ışığında tartışılması hedeflenmektedir.

Bu oturumlarda olguların konuşmacı tarafından şu noktalara dikkat edilerek seçilmesi önerilir: 1) Eğitici nitelikte olması 2) İşlenmesi istenilen konu kapsamında olması 3) Klinisyenlerin karşılaşabileceği zor olgulara örnek olması. Bu oturumlara önerilebilecek başlıklara örnekler:

 • Tanı ve tedavide zor bipolar olgular
 • Zor bipolar olgularda tanı ve tedavi
 • Zor olgularda tanı ve tedavi: Bipolar bozukluklar
 • Olgularla dirençli bipolar bozukluk
 • Gebelik planlayan bipolar hastalara yaklaşım
Süre: 90 dakika
Görev alacak konuşmacı sayısı: En az 3, en çok 4

Geçen yılın en önemli araştırmaları oturumu


Çalışma birimlerinin alanlarında bir önceki yılın en önemli araştırmalarını derleyerek sunmalarını, eleştirel bakışla değerlendirmelerini ve gelecek perspektifleri üzerinden tartışmalarını hedefleyen oturumlardır. Bu oturumlar için her yıl en çok iki Çalışma Birimine görev verilmesi planlanmaktadır. İkiden fazla başvuru halinde Bilimsel Program Kurulu insiyatif kullanabilir.

Süre: 90 dakika
Görev alacak konuşmacı sayısı: En az 3, en çok 4On soruda bir konu


Herhangi bir konunun on soruya indirgenerek katılımcıların ilgisini canlı tutacak bir biçimde işlenmesinin hedeflendiği oturumlardır. Bu etkinlikte en temel nokta konunun ana alt başlıklarını klinisyenlerin ilgisini çekecek nitelikte sorulara dönüştürmektir. On soru konuşmacılar arasında paylaşılmalı ve etkileşime açık bir şekilde sunulmalıdır. Akıcı ve etkileşime açık sunumlar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Katılımcılardan görüş alınması ve tartışma bölümü aralarda yapılabileceği gibi oturum sonunda ayrılacak bölümde de gerçekleştirilebilir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

 • On soruda adli vaka muayenesi ve rapor yazma
 • On soruda stigmatizasyon
 • On soruda BDT
 • On soruda kadına yönelik şiddet
 • On soruda psikanalitik psikoterapi
 • Özkıyım riski taşıyan hastaya yaklaşım
 • On soruda yas
 • On soruda ilaç etkileşimleri
 • On soruda TMS
 • On soruda şizofrenide psikososyal girişimler
Süre: 90 dakika
Görev alacak konuşmacı sayısı: En az 3, en çok 3

Teke tek münazara


Özellikle günlük uygulamalardaki tartışmalı konuların iki farklı/karşıt bakışla ele alınmasını hedefleyen canlı tartışma toplantılarıdır. Leyhte ve aleyte konuşan iki tartışmacının, savundukları pozisyonu destekler literatür bulgularını derleyerek sunduğu, canlı ve sürükleyici biçimde tartıştığı toplantılarda genel ilke olarak katılımcılara söz verilmemesi önerilir. Ancak, münazara yöneticisinin gerek başlangıçta gerekse bitişte, kendi belirleyeceği yöntemle iki karşıt görüş için katılımcılar arasında eğilim belirlemesi önerilir.

Süre: Her münazara konusu için 45 dakika ayrılacaktır. Bir münazarada izlenecek zaman kullanım şeması için öneri: 10’ar dakikalık sürelerle her tartışmacı tarafından pozisyonların belirlenmesi ve savunulması; her tartışmacıya sırasıyla 5’er dakikalık ikinci ve üçüncü söz haklarının verilmesi; son 5 dakikada münazara yöneticisinin eğilim belirlemesi ve konuyu bağlaması.

90 dakikalık bir zaman diliminde 2 ayrı konunun münazarası planlanmaktadır.
Görev alacak konuşmacı sayısı: 2Grup münazara


Psikiyatrideki kavramsal, kuramsal ya da günlük uygulamalardaki tartışmalı konuların iki farklı/karşıt bakışla ele alınmasını ve canlı bir şekilde tartışılmasını hedefleyen tartışma toplantılarıdır. Grup münazaralarında leyhte ve aleyte konuşacak iki tartışmacı grubun, savundukları pozisyonu destekler görüşleri ve literatür bulgularını derleyerek sunması ve ardından grupların karşılıklı söz alarak konuyu canlı ve sürükleyici biçimde tartışması beklenmektedir.

Süre: 90 dakika. Zaman kullanımı için önerilen model şöyledir: Her gruba başlangıçta 15’er dakikalık sürelerle pozisyonların belirlenmesi ve savunulması olanağını vermek; ardından da yine her gruba ardışık olarak sırasıyla, birer kez 10’ar ve üçer kez de 5’er dakikalık sürelerle tartışma olanağı vermek. Genel ilke olarak katılımcılara söz verilmemesi önerilir. Ancak, münazara yöneticisinin gerek başlangıçta gerekse bitişte, kendi belirleyeceği yöntemle iki karşıt görüş için katılımcılar arasında eğilim belirlemesi önerilir. Toplantının sonunda münazara yöneticisinin, katılımcıların sunulan görüşlere ilişkin eğilimini belirlemesi ve konuyu bütünleştirici bir yaklaşımla bağlaması önerilmektedir.

Gruplarda görev alacak konuşmacı sayısı: Her grup için en çok 4-5 kişiyle sınırlandırılması önerilir.Bir olgu farklı bakışlar


Bir olguya farklı konularda uzmanlaşmış eğitmenlerin bakışlarının gösterilmesini hedef alan oturumlardır. Görev alacak bir asistan ya da uzmanın önceden hazırlayacakları olgu dosyaları bu eğitim etkinliğinde görev alacak eğitici uzmanlara önceden iletilerek eğiticilerin tartışmaya hazırlıklı gelmeleri istenecektir. Olgunun sunumu ardından farklı konularda uzmanlaşmış 2-3 eğitmenin olguyu tartışması planlanmaktadır.

Örnekler:

 • Bir olgunun BDT ve psikanalitik psikoterapi bakışı ile ele alınması
 • Bir olgunun psikoterapiye uygunluğun farklı uzmanlarca değerlendirilmesi
 • Bir komplike yas olgusuna farklı uzmanların bakışı
 • Bipolar bozukluk tanılı bir olguda gebelik planlanmasına farklı bakışlar
 • Bir olguda ilk epizod manik dönem ardından profilaksi gerekliliği
 • Bir olgu üzerinden depresyonda ne zaman ilaç ne zaman psikoterapi?
Süre: 90 dakika
Görev alacak konuşmacı sayısı: En az 2, en çok 3


Panel


Panellere UPK Bilimsel Programında daha fazla yer verilecektir. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda etkileşimli ve işlevsel sürekli eğitim olanaklarına daha geniş yer vermek üzere sınırlı sayıda panele yer verilecektir. Panellerde süre 90 dakikadır. Konuşmacıların en fazla 20 dakikalık sunumlar hazırlayıp en az 30 dakikanın panelistler arasında ve katılımcılarla etkileşimli şekilde yürümesi sağlanacak tartışma şekilde yapılandırılması önerilmektedir. Bu nedenle önerilen konuşmacı sayısı en az 3 en çok 4'tür. Panellerde, izleyicilerin kendi fikirlerini belirtmesi, soru sorması ve bunların yanıtlanması ile panelistlerin görüş belirteceği tartışma bölümüne önemli bir yer ayrılmasının mutlaka uygulanması önerilir. Çeşitlilik ve farklı nitelikli etkileşimli etkinliklere yer vermek üzere kongre bilimsel programlarında panellere ayrılacak bölümün toplam etkinlik sayısının yarısından fazlasını geçmemesi planlanmaktadır.

Süre: 90 dakika
Görev alacak konuşmacı sayısı: En az 3 en çok 4


Tedavi güncellemesi


Etkinlik bir oturum başkanı ve en az iki konuşmacı ile yürütülür. Etkinliğin amacı, tedavi kılavuzlarında yer alan en son tedavi şekilleri hakkında bilgi vermek ve ek olarak, henüz kılavuzlarda yer almasa da yüksek kanıt düzeyinde çalışmalarla desteklenen tedavi yaklaşımlarını özlü bir şekilde toplantıya katılanlara aktarmaktır. Ele alınan tedavilere ilgili mekanizmaların sunumda yer alması sunumun etkililiğini artırabilir.

Süre: 90 dakika Copyright © 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. Tüm Hakları Saklıdır.